Slovník pojmů

na webu Aukce Sedmička - aukce nemovitostí

Základní slovník pojmů

 

„obchodními podmínkami“ se rozumí Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné v patičce tohoto webu

„poskytovatel“ - Obchodní firma: Mgr. Ladislav Fajmon, provozující webový aukční systém, který umožňuje vyhlašovateli zpeněžit předmět aukce, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických či užívacích práv k předmětu aukce

„vyhlašovatel“ - je osoba zadávající provedení aukce, dispozičně oprávněná vůči předmětu aukce, která má v úmyslu předmět aukce zpeněžit

„předmět aukce“ - movitá nebo nemovitá věc, popřípadě i práva, a dále jejich soubory, jejichž prodej je realizován prostřednictvím aukce a je popsán v aukční kartě

„aukce“ - zpoplatněná veřejná služba sloužící k výběru nabídky účastníka aukce. Provádí se na základě zadání vyhlašovatele za účelem zpeněžení předmětu aukce. Realizuje se prostřednictvím webového rozhraní v elektronické aukční síni, kde jednotliví účastníci činí nabídky v souladu s těmito obchodními podmínkami a dále aukční kartou.

„aukční síň“ – detail aukční položky s vlastní URL adresou zveřejněný poskytovatelem, který upřesňuje podmínky účasti v jednotlivých elektronických aukcích a předmět aukce. V případě rozporu mezi podmínkami uvedenými v aukční kartě a Všeobecnými obchodními podmínkami mají podmínky uvedené v aukční síni přednost

„zájemce o účast v aukci“ – uživatel portálu www.aukcesedmicka.cz, který souhlasil s Všeobecnými obchodními podmínkami účasti na elektronické aukci a registroval se do aukčního systému na www.aukcesedmicka.cz pod svým e-mailem a heslem. Pokud je v obchodních podmínkách, aukční síni, nebo na webovém portálu www.aukcesedmicka.cz použit pojem "registrovaný uživatel", má tento pojem stejný význam jako pojem "zájemce o účast v aukci".

"účastník aukce" – zájemce o účast v aukci, který s poskytovatelem uzavřel smlouvu o účasti v elektronické aukci, složil aukční jistotu, je-li požadována, splnil další podmínky uvedené v aukční kartě a byl mu povolen přístup do aukce formou schválení přihlášky v aukci

 „vítěz“ - účastník aukce, který učinil v elektronické aukci nejvyšší nabídku

„uživatel“ – osoba, která navštívila webový portál www.aukcesedmicka.cz a užívá jeho funkcí

„aukční systém poskytovatele“ - softwarové prostředí – internetová aplikace v aktuálně použité verzi zvolené poskytovatelem, které bude využito k provedení aukce (dále jen aukční systém nebo jen systém)

„elektronická aukční síň“ - část aukčního systému zpřístupněná účastníkům aukce, obsahující informace, ke kterým mají mít účastníci přístup, a v níž se evidují jednotlivé nabídky účastníků aukce

přihlášení do aukce“ – přihlášením do aukce se rozumí učinění návrhu na uzavření smlouvy o účasti v aukci formou podání přihlášky k aukci

přijetí přihlášení do aukce“ – přijetím přihlášení do aukce se rozumí akceptace návrhu na uzavření smlouvy o účasti v aukci formou schválení přihlášky k aukci

„vyvolávací cena“ - je finanční částka stanovená v aukční síni, představující součet nejnižší možné ceny předmětu aukce a odměny poskytovatele

„nabídka“ - je nabídka peněžité částky, učiněná účastníkem aukce, převyšující jak vyvolávací cenu, tak i nejvyšší nabídku učiněnou jiným účastníkem aukce alespoň o minimální příhoz, nejvýše však o maximální příhoz, je-li stanoven. Nabídka se činí výhradně formou příhozu. Účastník může učinit i několik příhozů po sobě.

„limitní cena“ - je minimální kupní cena, za kterou je vyhlašovatel ochoten předmět aukce prodat. Limitní cena je stanovena dohodou vyhlašovatele a poskytovatele před aukcí. Limitní cena se nezveřejňuje.

„minimální příhoz“ - je finanční částka stanovená v aukční síni, představující minimální možné navýšení nad poslední platnou nabídku

„maximální příhoz“ - je finanční částka stanovená v aukční síni, představující maximální možné navýšení nad poslední platnou nabídku. Maximální příhoz nemusí být stanoven.

„aukční jistota“ - finanční prostředky složené účastníkem aukce v souladu s aukční vyhláškou, sloužící k pokrytí nákladů spojených s aukcí včetně odměny poskytovatele, v případě nedodržení podmínek aukce ze strany vítěze slouží k pokrytí nákladů spojených s aukcí, náhradě škody za ušlou provizi a sankcí za nedodržení podmínek vítězem aukce.

aukční vyhláška“ – dokument který popisuje parametry aukce, který je přílohou příslušné aukce v aukční síni a kterou je účastník aukce povinen se řídit v průběhu aukce.

„kupní smlouva“ - Není-li přílohou aukce žádná smlouva, rozumí se kupní smlouvou smlouva, kterou uzavírá vítěz aukce s vyhlašovatelem (prodávajícím) a kterou dojde za podmínek v daném místě a čase pro tento typ smlouvy obvyklých k převodu vlastnického práva k předmětu aukce na vítěze aukce za nejvyšší cenu, kterou vítěz aukce nabídl, nebo smlouva o uzavření budoucí smlouvy, v níž se vítěz aukce zavazuje do určité doby uzavřít smlouvu nutnou k převodu vlastnického práva k předmětu aukce na vítěze aukce (takovou smlouvou může být smlouva o převodu nemovité věci, smlouva o převodu movitých věcí, smlouva o převodu nehmotných hodnot, smlouva o převodu cenných papírů, smlouva o prodeji podniku, smlouva o postoupení pohledávek nebo i jiná smlouva, jejímž předmětem a účelem je převod vlastnického práva z prodávajícího na vítěze aukce (kupujícího) a s níž platné právní předpisy spojují takovéto účinky).

„heslem“ se rozumí ochranný prvek pro přístup uživatele do aukčního systému, jejž určuje uživatel. Heslo musí mít alespoň 8 alfanumerických znaků z toho jedno velké písmeno, jedno malé písmeni a jednu číslici. Heslo odpovídá zásadám pro tvorbu hesel a je v systému uloženo pouze v šifrované podobě. Uživatel je povinen chránit heslo před jeho možným zneužitím;

„uživatelským jménem“ se rozumí e-mail uživatele, kterým se přihlašuje do systému a slouží jako jednoznačný a nezaměnitelný identifikátor uživatele v aukčním systému.

„ID nebo identifikátorem účastníka aukce“ se rozumí bezvýznamový identifikátor, který je účastníkovi aukce náhodně přidělen v rámci každé aukce, a který je jediným identifikačním prvkem viditelným ostatními účastníky aukce a veřejností.